بازاریابی , مشاوره بازاریابی ٬ آموزش بازاریابی و تحقیقات بازاریابی توسط کارشناسان و دپارتمان های شرکت پارک بازاریابی ایران با فرایندهای سیستماتیک از سال 1382 تاکنون و مشاوره بسیاری از شرکتهای بزرگ و برندهای جدید