بازاریابی الکترونیکی

بازاریابی الکترونیکی در حقیقت نوعی بازاریابی علمی است که از اصول و قواعد بازاریابی به شکل اصیل خود بهره برده و تنها تفاوت آن به کارگیری تجهیزات و تکنولوژی های نوین می باشد. بازاریابی الکترونیکی را می توان پلی جهت ارتباط متقابل خریداران در یک محیط پیشرفته رسانه ای به منظور کسب منافع سازمان در نظر گرفت.

بازاریابی الکترونیکی یک فرایند ویژه است که صرفاً به ارائه و فروش محصولات و خدمات منجر نمی گردد. این نوع بازاریابی نیازمند استراتژی بازاریابی، برنامه ریزی های عملیاتی و اجرایی می باشد. البته شکل بازاریابی الکترونیکی امروزی ، بیشتر بازاریابی اینترنتی است.

پژوهشگران پارک بازاریابی ایران نیز با ورود تکنولوژی های گوناگون و تغییر فرهنگ خریداران، خود را از این نوع فعالیت در حوزه بازاریابی مستثنا ندانسته و تحقیقات گسترده ای در خصوص انجام و میزان تأثیرگذاری آن در روند فروش انجام داده اند. این برنامه ریزی را می توان با سه محور:

۱- یکپارچگی سیستماتیک با دیگر فعالیت های بازاریابی

۲- کنترل سیستماتیک با نگرش کنترل خواسته ها و نیازهای خریداران به صورت دائمی

۳- تنظیم کننده درون سازمانی

در نظر داشته باشید که بازاریابی الکترونیک می تواند بخش های مختلف سازمان از قبیل واحد مالی، تولید، بازاریابی، تحقیق و توسعه و … را تحت پوشش قرار داده و فعالیت های مختلف را در یک طیف معقول برنامه ریزی نماید.

بازاریابی الکترونیکی طیف وسیعی از ابزارها و رسانه ها در بر می گیرد. از ارسال و دریافت پیامک تا وب سایت شرکت و روش های مختلف بازاریابی اینترنتی، همه و همه در گستره این نوع بازاریابی است. محققان پارک بازاریابی ایران از اولین مرحله بازاریابی که تحقیقات بازاریابی است تا مرحله نهایی که پیاده سازی برنامه های عملیاتی و اجرایی است، از بازاریابی الکترونیکی به عنوان یک روش تکمیلی استفاده می نمایند.

بازاریابی اینترنتی در شرکت ها توسط مشاوران پارک بازاریابی| خدمات برنامه بازاریابی اینترنتی